St. Nicholas Church in Rastvorovo

Meshchovsk, Kaluga Oblast, Russia, 249240